Všeobecné obchodní podmínky Fitness clubu Neratovice, s.r.o. platné od 5.1.2019

Od října 2023 je zavřeno. POZOR - LZE vychodit permanentky do posilovny, skupinové lekce, solárium a collarko dle provozní doby. Ten kdo má u nás kredit, lze ho stále na baru utratit nebo požádat o jeho vrácení. Toto vše lze do úplného uzavření a prodeje celého fitness clubu novému majiteli. Jestli tak nučiníte, tak kredit a permice propadne bez možnosti náhrady. Děkujeme za pochopení

Všeobecné podmínky společnosti Fitness club Neratovice

(dále „VP FCN“)

 1. Obecné informace
  • VP FCN, Ceník, Provozní řád (spolu dále jen „Smluvní dokumenty“) jsou nedílnou součástí Smlouvy zakládající členství ve Fitness clubu Neratovice (dále jen „Smlouvy“) uzavírané s každým členem nebo návštěvníkem FCN.
  • Platné znění Smluvních dokumentů, lze v elektronické podobě najít na webových stránkách FCN fitnessclubneratovice.cz, popřípadě je lze v tištěné podobě vyžádat na recepci FCN kdykoli, nejen při podpisu smlouvy.
  • Veškerá ustanovení smlouvy nebo smluvních dokumentů, v nichž se hovoří o členství, se vztahují přiměřeně na všechny typy členství nebo jsou závazné pro návštěvníka FCN, pokud není touto Smlouvou či Smluvními dokumenty určeno jinak.
 2. Uzavírání smlouvy
  • Smlouva se uzavírá dnem, kterým člen ve FCN
   1. uhradí hotově či platební kartou členský příspěvek nebo jednorázový vstup dle ceníku FCN,
   2. vysloví souhlas se započetím úkonů ze strany provozovatele, které jsou nutné k zahájení členství člena v FCN, s účinky ke dni zaplacení členského příspěvku podle bodu 2.b) VP FCN,
   3. konkludentně tím, že započne využívat výhod spojených s členstvím v klubu nebo provozovny či služeb FCN.
  • Člen je povinen vyplnit veškeré osobní údaje potřebné k uzavření smlouvy nebo čerpání členských výhod či služeb. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva uzavřená podle bodu 2. smlouvy (Členství) se netiskne a nepředává do ruky krátkou cestou Členu klubu, ale Členu bude zaslána její elektronická verze ve formátu PDF do jeho e-mailové schránky, kterou uvedl v záhlaví smlouvy, a to konkrétně dle povinností smluvních stran uvedených v bodu 5 VP FCN do 7 dnů od jejího uzavření.
  • Provozovatel uloží originál smlouvy zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajůa o změně některých zákonů (dále jen „zákon na ochranu osobních údajů“) tak, aby údaje v ní obsažené nebyly přístupny ostatním členům, nebo třetím osobám.
 3. Způsobilost osob stát se Členem FCN

Členem FCN mohou být pouze osoby, které ke dni uhrazení členského příspěvku dosáhly věku 15 let. Současně platí, že osoby, které nedosáhly plnoletosti, musí nejpozději ke dni, ke kterému chtějí započít s čerpáním členských výhod, doložit písemný souhlas alespoň jednoho ze zákonných zástupců. Nebude-li toto ustanovení smlouvy dodrženo, je provozovatel oprávněn k okamžitému pozastavení nebo ukončení čerpání výhod a nebude-li ani do jednoho měsíce od uzavření smlouvy doložen písemný souhlas zákonného zástupce, je provozovatel oprávněn ukončit i členství v klubu člena.

 1. Členské výhody
  • Provozovatel prostřednictvím FCN poskytuje členům členské výhody dle specifikace výběru Člena provedeného ve Smlouvě, a to konkrétně za podmínek a v rozsahu, který dále určují tyto VP FCN, Provozní řád, Ceník, uveřejněné na fitnessclubneratovice.cz
  • Členskými výhodami jsou:
 2. Použití fitness v provozovně Provozovatele,
 3. Využití skupinových lekcí pod vedením trenéra,
 4. Bezedný nápoj,
 5. Sleva 10% na konzumaci na baru FCN,
 6. Bezplatné vážení,
 7. Konzultace s trenérem,
 8. Možnost pozastavení čerpání výhod,
 9. Solárium (jeho využití se řídí vlastním Provozním řádem Solária FCN).

 

 • Kombinace možnosti využití členských výhod se odvíjí od typu členství a době, na kterou je Smlouva uzavřena, konkrétní kombinace možnosti čerpání členských výhod dle zvoleného typu členství se řídí Ceníkem.

 

 1. Práva a povinnosti smluvních stran
  • Členství je vázáno výhradně na osobu Člena, který je oprávněn využívat FCN v souladu s typem svého členství a nejpozději ke dni čerpání výhod splnil řádně povinnosti, které před započetím čerpání výhod členství byl podle Smlouvy povinen splnit, zejména (nikoli pouze) uhradit členský poplatek.

 

 • Člen FCN je povinen se seznámit se správným způsobem manipulace a obsluhou cvičících strojů, nástrojů či zařízení a to buď prostřednictvím obsluhy FCN nebo náhledem do popisu či manuálu, který je umístěn na viditelném a přístupném místě v provozovně FCN či na vyžádání na recepci FCN, a to před tím, než s jejich užíváním započne.

 

 • Pokud člen požádá o ukončení členství podle 9.b VP FCN, bude členu umožněno čerpat Členské výhody FCN nejpozději v den, který je uveden jako den ukončení členství v kolonce “datum ukončení členství“ Smlouvy. Do této kolonky se rovněž zaznamená nový datum ukončení členství v případě automatického prodloužení Smlouvy podle předchozího bodu VP FCN nebo v případě čerpání Členské výhody „Možnost pozastavení čerpání výhod“ (bod 4.2. písm. g), při kterém dochází rovněž k automatickému posunu data ukončení členství o zvolenou dobu pozastavení členství.

 

 • O konkrétním datu ukončení členství Provozovatel člena informuje prostřednictvím automatického e-mailu generovaného automatem Provozovatele v přiměřené době přede dnem ukončení členství. Člen má povinnost provést úhradu za konkrétní typ členství na další období automaticky prodloužené Smlouvy nejpozději v den, ke kterému chce poprvé po automatickém prodloužení využít členských výhod FCN.

 

 • Člen FCN je při uzavření Smlouvy zodpovědný za poskytnutí aktuálních osobních údajů Provozovateli, včetně telefonního čísla a e-mailové adresy, jejímž prostřednictvím bude probíhat komunikace Provozovatele se Členem. Člen musí provozovateli neprodleně oznámit jakoukoliv změnu důležitých osobních údajů (zejména jména či příjmení, adresy bydliště, e-mailové adresy, bankovního spojení atp.) a zejména změny údajů platební karty v případě využití způsobu úhrady členského příspěvku pravidelným zatěžováním účtu na základě příkazu karty.

 

 • Člen může navštívit FCN a využít členských výhod pouze jedenkrát denně. Návštěva se omezuje na otvírací dobu stanovenou Provozovatelem dle jeho interního předpisu. O otevírací době mimo pravidelnou otvírací dobu jako i o změnách pravidelné otevírací doby je Provozovatel povinen Členy informovat prostřednictvím svých webových stránek, sdělením na provozovně FCN nebo jiným vhodným způsobem.

 

 • Právo odmítnout čerpání výhod může Provozovatel prostřednictvím zaměstnanců FCN Členu zejména tehdy, je-li Člen v prodlení s úhradou členských příspěvků, nebo neplní-li řádně další povinnosti, např. nedbá pokynů personálu, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních členů, personálu nebo třetích osob v provozovně se nacházejících, nebo ničí zařízení či majetek Provozovatele nebo třetích osob. K tomuto účelu slouží nejen vybudovaný systém kamer, kterým Provozovatel střeží prostory mimo převlékárny, toalety a místa, na kterých dochází ke svlékání osob.

 

 • Členové se zavazují uposlechnout pokynů personálu FCN k opuštění prostor FCN, pokud to personál vyhodnotí jako vhodné. V takovém případě, je-li Člen vykázán pro porušování svých povinností, nemá právo na vrácení náhrady za nevyužitou členskou výhodu, a to zejména, došlo-li k započetí s jejím čerpáním a pro chování člena bylo toto čerpání vykázáním člena personálem ukončeno.

 

 • Členská karta
  1. Vstup do provozovny FCN bude členu umožněn pouze s nepřenosnou členskou kartou, kterou člen obdrží po zpracování Smlouvy o členství Provozovatelem, nejpozději při první návštěvě spojené s čerpáním Členských výhod.
  2. Vystavení první Členské karty hradí na své náklady Provozovatel. Každé další vystavení náhradní Členské karty při ztrátě, poškození nebo zničení karty, je spojen s úhradou aktivačního poplatku určeného v Ceníku. Původní členská karta ztrácí aktivací náhradní členské karty dále svou platnost.

 

 1. Provozní řád

FCN určuje Provozní řád FCN, který je pro Členy závazný. S Provozní řádem, zejména s ustanovením ohledně přípustného užívání vybavení FCN a ochrany práv jiných, zejména Členů, jsou Členové povinni se seznámit na internetových stránkách FCN, uvedených v bodu 1.2 VP FCN.

 1. Udělování pokynů

Přítomný personál FCN v provozní době je oprávněn udělovat pokyny, pokud to je k zachování řádného provozu klubu, pořádku a bezpečnosti nebo dodržování Provozního řádu nutné. Neuposlechnutí pokynu může být Provozovatelem posouzeno jako závažné porušení Provozního řádu, na základě kterého je možné až ukončit členství Člena, který pokynu nedbal.

 1. Zákazy
  • Převádění členství

Členství ve FCN je vázáno na konkrétní osobu a bez souhlasu Provozovatele se nedá převádět. Člen je proto povinen používat Členskou kartu výhradně sám pro svou osobní potřebu a nesmí ji přenechat třetím osobám. Za účelem kontroly tohoto ustanovení je Člen povinen se na vyzvání personálu FCN prokázat platným dokladem totožnosti s fotografií. Takovou kontrolu je Člen povinen ze strany personálu FCN strpět.

 

 • Zákaz nabízení služeb

Úplatné nebo jiné komerční nabízení tréninkových služeb v FCN není dovoleno, pokud nebylo výslovně sjednáno s provozovatelem a nebyl udělen jeho písemný souhlas. V souvislosti s tímto provozovatel upozorňuje, že je připraven škodu, která mu bude takto způsobena, vymáhat dostupnými právními prostředky.

 

 • Člen nesmí ve FCN kouřit, konzumovat alkoholické nápoje nebo omamné či psychotropní látky, nesmí takové látky, včetně léčiv vázaných na lékařský předpis nebo jiných látek zvyšujících fyzickou výkonnost (např. anabolika), vnášet, či k tomu jiné členy nebo osoby ponoukat. Člen FCN nesmí pod vlivem takových látek, specifikovaných ve větě prvé tohoto odstavce VP FCN, navštěvovat prostory FCN. Do prostor FCN je zakázáno nosit rovněž zbraně nebo jiné předměty, které by mohly být po dobu užívání prostor členem mimo kontrolu tohoto člena.

 

 

 1. Platba a povinnosti úhrady členských příspěvků/ úprava ceny/ prodlení v platbě
  • Výše členského příspěvku je určena Ceníkem platným ke dni uzavření Smlouvy mezi smluvními stranami.

 

 • Způsob platby

Člen při uzavření smlouvy k úhradě členských příspěvků a poplatků za vystavení členské karty zvolí některý z následujících způsobů platby:

 1. hotovost,
 2. pravidelné zatěžování účtu na základě příkazu z bankovního účtu Člena příkazem uskutečněným přes platební kartu,
 3. bezprostřední platba na POS terminálu,
 4. úhrada v hotovosti nebo platební kartou na celou délku uzavřeného smluvního období.

 

 • Způsob platby zvolený a sjednaný Členem při uzavření Smlouvy je pro potřeby Provozovatele uveden na průvodním listě Smlouvy a pro obě strany smlouvy závazný. Změna je možná na základě vyslovení souhlasu obou smluvních stran. V případě způsobu platby sjednaného dle ust. bodu 2.b) a d) je Člen povinen zajistit, aby na jeho bankovním účtu bylo vždy včas nezbytné krytí peněžními prostředky na úhradu splatných členských příspěvků a aktivačních poplatků.

 

 • Při sjednání způsobu platby uvedeného pod bodem 2.a jsou obě strany povinny vyvinout potřebnou součinnost tak, aby nejpozději do 7 dnů po uzavření smlouvy anebo ke každému poslednímu dni měsíce bezprostředně předcházejícího měsíci, v němž mají být čerpány členské výhody, byly připsány peněžní prostředky či aktivační poplatky na bankovní účet Provozovatele, pokud nebude mezi stranami smlouvy ujednáno jinak. Člen je vždy povinen při způsobu platby sjednaného dle bodu 9.2.b) oznámit Provozovateli FCN končící platnost bankovní karty a nové údaje k bankovní kartě tuto nahrazující, a to do 7 dnů od obdržení nové bankovní karty, jinak se vystavuje možnosti Provozovatele odepřít vstup do prostor FCN a tím k čerpání členských výhod, dokud nedojde k odstranění závadného stavu.

 

 • Členský příspěvek za poměrnou část prvního kalendářního měsíce po uzavření smlouvy je hrazen ve výši na základě domluvy s Provozovatelem. Příspěvek za poměrnou část posledního měsíce trvání smlouvy bude splatný v předstihu s členským příspěvkem za předchozí měsíc, pokud nebude dohodnuto jinak. Změna typu členství nebo jiných parametrů Smlouvy je možné na základě výslovné dohody obou smluvních stran. Současně s dohodou podle předchozí věty tohoto ustanovení dojde i k dohodě ohledně uhrazení rozdílu mezi různými typy členských příspěvků a jejich splatnosti.

 

 • U všech způsobů platby lze měsíční členské příspěvky za první i další členské období uvedené na krycím listě Smlouvy, uhradit předem, a to nejpozději do 15 dnů od uzavření Smlouvy anebo k poslednímu dni měsíce bezprostředně předcházejícího měsíci, v němž mají být čerpány členské výhody, pokud není smluvně sjednáno něco jiného. Členské příspěvky prvního členského období (bod 9.a) v délce 3 měsíců za poměrnou část prvního kalendářního měsíce a dva následující kalendářní měsíce po uzavření smlouvy budou splatné s případně sjednaným aktivačním poplatkem za členskou kartu v den uzavření Smlouvy. Příspěvek za poměrnou část posledního měsíce trvání Smlouvy bude splatný v předstihu s členským příspěvkem za předchozí měsíc, pokud nebude dohodnuto jinak.

 

 • Právo na úpravu ceny

FCN je oprávněn zvýšit měsíční členský příspěvek, jestliže se zvýší zákonná daň z obratu. Zvýšení ceny bude účinné od prvního dne měsíce následujícího po zveřejnění informace na webu Provozovatele a o zvýšení ceny je Provozovatel povinen informovat Členy v dostatečném předstihu před jeho účinností, nejpozději 30 dní před plánovaným zvýšením, a to způsobem, jakým je povinen informovat o změnách dle čl. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Smlouvy a VP FCN. Na účinnost takového zvýšení členského příspěvku podle první věty tohoto odstavce nemá vliv, zda se Členové prokazatelně fakticky se změnou seznámili, nebo zda došlo ještě následně k jinému způsobu doručení oznámení o této informaci Členům.

 

 • Prodlení s platbou

Octne-li se Člen v prodlení s úhradou členského příspěvku odpovídající dvěma měsíčním příspěvkům, Provozovatel je oprávněn účtovat zákonné úroky z prodlení. Tím není dotčeno právo na úhradu náhrady škody nebo zvýšených nákladů na vymáhání úhrady členského příspěvku ze strany Provozovatele vůči Členu FCN. Vedle úroků z prodlení v zákonné výši a nákladů spojených s vymáháním pohledávky, je dále Provozovatel oprávněn účtovat si zejména náklady na právní zastoupení a náklady spojené se zasláním upomínky a inkasem, případně soudní poplatky.

 

 • Doba trvání členství a jeho ukončení
  1. První smluvní období

Smlouva se v případě uzavření Smlouvy s novým Členem uzavře na maximální dobu členství v trvání 12ti měsíců (dále jen „první smluvní období“).

 

 1. Automatické prodloužení smlouvy

Pokud Smlouvu Člen nebo FCN nevypoví, Smlouva se automaticky prodlouží vždy o dobu prvního smluvního období, maximálně však o dalších dvanáct měsíců, pokud nebude dohodnuto jinak. Řádná výpověď musí být druhé smluvní straně oznámena:

 • u smlouvy s prvním smluvním obdobím v délce do tří měsíců nejpozději dva týdny,
 • u smlouvy s prvním smluvním obdobím delším než čtyři měsíce nejpozději čtyři týdny

před skončením členského období.

 1. Při uzavření každé další Smlouvy po uplynutí Prvního a následného členského období si Člen kromě typu členství vybírá i délku, na kterou je členství uzavíráno s tím, že nedojde-li nejpozději ve lhůtách uvedených v předchozím ustanovení těchto VP FCN před uplynutím takto zvolené doby členství k jejímu prodloužení na výslovnou žádost Člena FCN, dojde k automatickému prodloužení Smlouvy na dobu odpovídající délce členství zvolené v předcházejícím členském období.

 

 • Pozastavení čerpání výhod
 • Smlouva s prvním členským obdobím do šesti měsíců se nedá pozastavit.

 

 • Smlouvu s prvním smluvním obdobím delším než šest měsíců může Člen pozastavit. Počet měsíců, po které může být Smlouva v kalendářním roce maximálně pozastavena nebo datum, do kterého je Smlouva pozastavena, je uveden na krycím listě Smlouvy. Pozastavení musí začít prvním dnem v měsíci a dá se provést pouze na celé měsíce.

 

 • Plánované pozastavení Smlouvy musí Člen FCN oznámit minimálně sedm kalendářních dnů před začátkem období pozastavení dle tohoto odstavce. Po dobu pozastavení je Člen osvobozen od platby členských příspěvků splatných během doby pozastavení a nemůže čerpat výhody členství FCN. V případě pozastavení se doba následujícího možného ukončení Smlouvy řádnou výpovědí posouvá nejméně o dobu pozastavení smlouvy. Pokud jsou na krycím listu Smlouvy sjednána bezplatná období a období, za která je nutné platit příspěvek, Smlouva bude po pozastavení v bezplatném období nejdříve pokračovat zbylou částí bezplatného období a následně poté placeným obdobím.
 • Na pozastavení nevzniká právní nárok. V případě, že Smlouva byla již vypovězena nebo zejména tehdy, vzniklo-li Provozovateli oprávnění k okamžitému vypovězení smlouvy, Smlouvu nelze pozastavit, pakliže není mezi stranami dohodnuto jinak.

 

 1. Právo na okamžitou výpověď

Právo smluvních stran podat okamžitou výpověď ze závažného důvodu porušení smluvních povinností druhé strany není výše uvedenými ustanoveními bodu 9.8. VP FCN dotčeno.

 

 1. Podání výpovědi Členem nebo oznámení Člena o pozastavení čerpání členských výhod

Každou výpověď, plánované pozastavení nebo změny ve smluvním vztahu musí Člen zaslat e-mailem na oficiální e-mailovou adresu Provozovatele: info@fitnessclubneratovice.cz.

Provozovatel následně, má-li pochybnost o identifikaci osoby Člena, může využít možnosti ověření pravosti zprávy či požadavku Člena na modifikaci či využití členské výhody pozastavení čerpání členských výhod tím, že Člena vyzve k zadání hesla pro komunikaci s FCN uvedeného v krycím listě Smlouvy při uzavření Smlouvy.

 

 1. Odpovědnost Provozovatele
  • FCN neručí Členům ani třetím osobám za jakoukoli majetkovou nebo nemajetkovou újmu nad rámec zákonných právních předpisů o odpovědnosti za věci vnesené, které budou poškozeny, zcizeny nebo jinak dojdou újmy z důvodu porušení povinností ze strany Člena FCN. FCN zejména neručí za škodu, která vznikla Členům v důsledku porušení ustanovení povinností podle čl. 3 VP FCN.
  • Každý člen plně odpovídá za svůj zdravotní stav; jakákoli odpovědnost Provozovatele za zdravotní stav Člena, který nedbá pokynů svých lékařů nebo zákonných zástupců stanovených k ochraně jeho zdraví a bezpečnosti, je vyloučena, stejně jako odpovědnost za újmu či poškození na zdraví v důsledku úrazu, který sobě nebo jinému zavinil Člen nesprávnou manipulací s cvičícími stroji či nástroji v případě, že nedbal pokynů obsluhy či se s manipulací s těmito neseznámil před tím, než s jejich užíváním započal.
  • Provozovatel ani personál konající službu v provozovně Provozovatele dále zejména neručí za cennosti či věci uložené na jiném, než k tomu určeném místě. K ochraně Provozovatele a jeho odpovědnosti je v prostorech FCN instalován kamerový systém se záznamem.

 

 1. Závěrečná ustanovení
  • Veškeré dokumenty vydané a zveřejněné Provozovatelem, zejména ale Provozní řád, Ceník, VP FCN a formuláře Smlouvy Provozovatel vždy při jejich změně zveřejní prostřednictvím svých webových stránek fitnessclubneratovice.cz a tyto dokumenty jsou nedílnou součástí Smlouvy. Provozovatel je oprávněn měnit vnitřní předpisy, včetně VP FCN jednostranným rozhodnutím a s dostatečným předstihem, nejpozději 30 dnů přede dnem jejich uvedení v účinnost, o těchto změnách Členy informovat vhodným způsobem.

 

 • Dojde-li úpravami Smlouvy nebo VP FCN k rozporu Smlouvy a Smluvních dokumentů, má vždy přednost na prvním místě znění VP FCN, dále Smluvních dokumentů ve znění zveřejněném na webových stránkách FCN před Smlouvou.

 

 

  Provozovatel FCN

 1. ledna 2019