Provozní řád - Solárium

Tento provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany zdraví uživatelů SOLÁRIA. Všichni návštěvníci solária jsou povinni seznámit se s provozním řádem, řídit se jím a dodržovat. Vstupem do prostor solária za účelem využití nabízených služeb návštěvník potvrzuje, že akceptuje provozní řád.

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Provozovatel a  majitel provozovny:  Fitness club Neratovice, s.r.o.

Správce fitness centra: Jitka Čtvrtečková

Název a sídlo fitness centra: Fitness club Neratovice  s.r.o. Vojtěšská 288, Neratovice 277 11, tel.: 604 664 970 IČ: 264 99 347 DIČ: CZ 264 99 347

Odpovědná osoba: Jitka Čtvrtečková

 

Provozní doba: od 6:00 do 22:00 hodin

V době svátků je otevřeno dle speciálního rozvrhu. Pokud je změněna pracovní doba, je to včas oznámeno na recepci a webových stránkách fitness clubu.

POPIS A SPECIFIKACE SLUŽEB:

Solárium je umístěno v místnosti s přirozeným i umělým odvětráním. Do místnosti návštěvník solária vchází sám, nebo v doprovodu obsluhy. V místnosti je prostor pro převlékání s věšákem, zásobníkem s dezinfekčním prostředkem pro čištění opalovací plochy a ochranných očních pomůcek, se zásobníkem na papírové utěrky.

 

Typ zařízení:  Solárium Luxura XZ

Název výrobce: Luxura

Rok výroby:  2012

Dokumentace: Prohlášení výrobce ke kabině solária (elektrickému zařízení), prohlášení o shodě výrobku, provozní dokumentace a návod k použití zařízení je uložen na recepci.

 

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Důležitá telefonní čísla :

150 HASIČI

155 POHOTOVOSTNÍ LÉKAŘSKÁ SLUŽBA

158 POLICIE

156 MĚSTSKÁ POLICIE

112 ZÁCHRANNÝ INTEGROVANÝ SYSTÉM ( číslo tísňového volání)

737313566    SERVISNÍ SLUŽBA (Zdeněk Novotný)

ZNALOSTI NUTNÉ K OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ:

Zaměstnanci provozovatele a samotný provozovatel jsou řádně proškoleni.

 

ZÁSADY PREVENCE VZNIKU INFEKČNÍCH A JINÝCH ONEMOCNĚNÍ:

Doklady o proškolení obsluhy a zdravotní průkazy jsou uloženy v recepci. Obsluha je povinna po celou pracovní dobu nosit čistý pracovní oděv (tričko s krátkým rukávem)  a vhodnou obuv. Je zakázáno opouštět provozovnu v průběhu pracovní doby v pracovním oděvu a obuvi. Oděv a obuv se ukládá do šatní skříňky pro zaměstnance, ve které se do jednoho oddílu skříně ukládá civilní oděv, a do druhého pracovní.

 

PRVNÍ POMOC:

Pro potřeby první pomoci je v recepci uložena lékárnička vybavená dle platných předpisů. Při jakémkoliv poranění nebo nevolnosti v průběhu opalování, přivolá postižený obsluhu. Přivolaná obsluha poskytne první pomoc eventuelně přivolá lékaře. Úrazy zaměstnanců a návštěvníků jsou zaznamenávány do KNIHY ÚRAZŮ, která je umístěna na recepci. Údaje o použití a spotřebě léků a obvazového materiálu jsou zaznamenávány do SEŠITU VÝDEJE LÉKŮ, který je umístěn v lékárničce. Doplňování zdravotního a obvazového materiálu v lékárničce první pomoci  zajišťuje pověřená osoba (zdravotnice), která je jmenována provozovatelem a majitelem provozovny dle zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce.

 

ÚKLID  A HYGIENA PROVOZU:

Provozovatel a jím určené osoby nesou odpovědnost za dodržování pořádku a čistoty v místnosti solária a samotného zařízení solária. Úklid se provádí bezprostředně po znečištění jinak nejméně jedenkrát denně a to večer ve 22.00 hodin. Úklid je prováděn umytím podlahy saponátem. Úklid s použitím dezinfekčních prostředků se provádí nejméně jednou týdně. Hygienické zařízení se uklízí denně dle potřeby, jedenkrát denně s použitím dezinfekčních prostředků. Odpadkový koš se vyprazdňuje minimálně jedenkrát denně s následnou očistou a dezinfekcí

Úklidový režim v soláriu:  Solární akrylová deska je dezinfikována personálem fitness centra ihned po ukončení opalování návštěvníka v soláriu. Postup dezinfekce solárního lůžka: - příprava dezinfekce dle návodu výrobce - nanesení rozprašovačem rovnoměrně po celé ploše akrylové desky a setření jednorázově používanými papírovými utěrkami,   které jsou k této činnosti určeny - pro dezinfekci jsou použity prostředky LUXURA , které splňují veškeré požadavky pro tuto činnost. Pro   zabránění rezistence mikrobů vůči přípravku dlouhodobě používanému se výše uvedené dezinfekční přípravky s různými   aktivními látkami střídají po jednom měsíci. Pro dezinfekci dotykových ploch v soláriu návštěvníkem je připraven rozprašovač   s roztokem a jednorázové papírové utěrky. Likvidace odpadu je prováděna denně do kontejneru.. Dezinfikované solárium je označeno nápisem „Dezinfikováno“.

- dezinfekční roztoky se připravují podle návodu na použití uvedeného na etiketě výrobku. Přepravují se rozpuštěním   odměřeného množství dezinfekčního přípravku ve vodě. Dezinfekční přípravky se považují za 100% a z toho vychází jejich   ředění na pracovní roztoky. - vydezinfikované předměty se oplachují pitnou vodou a osuší - dezinfekční prostředky nelze zaměňovat, tj. musí se používat jen pro tu oblast použití, pro kterou jsou určeny výrobcem a   nelze např. roztok na nástroje používat na dezinfekci povrchů - při práci  s desinfekčními prostředky je nutno dodržovat zásady ochrany zdraví a používat (osobní ochranné pracovní   prostředky) OOPP - dezinfekce se provádí omýváním, otíráním, ponořením, postřikem, formou pěny nebo aerosolem, přičemž je důležité   dodržování doby expozice a koncentrace - při použití dezinfekčních přípravků s mycími a čistícími vlastnostmi lze spojit etapu čištění a dezinfekce - k dezinfekci se volí takové přípravky a postupy, které nepoškozují dezinfikovaný materiál (dřevo)  a nejsou toxické ani   dráždivé - k zabránění vzniku selekce případně rezistence mikrobů vůči přípravku dlouhodobě používanému se střídají přípravky   s různými aktivními látkami. Je dbáno na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a při použití jsou užívány osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP). K vybraným dezinfekčním přípravkům budou na provozovně uloženy „Bezpečnostní listy“.. Pomůcky a prostředky k úklidu jsou ukládány v prostoru úklidové místnosti v prostoru Fitness centra.

Prostředky používané k úklidu : - prostředek na mytí podlah.

Čistící prostředky jsou dodávány firmou Merida

Prostředek na dezinfekci solária : Luxura

 

ODPOVĚDNOST ZA PROVOZ SOLÁRIA:

Zařízení solária uvádí v činnost a za jeho provoz a dodržování provozního řádu odpovídá obsluhovatel solária. Peníze a cenné předměty si mohou návštěvníci ukládat v recepci, jinak provozovatel neručí za jejich ztrátu.

ODPAD:

Koše na odpadky se dezinfikuji 1x týdně a denně se do nich vkládá čistá hygienická vložka z PVC. Likvidace odpadu je prováděna denně do kontejneru.. Odvoz je zajištěn smlouvou s technickými službami.

 

LIKVIDACE POUŽITÝCH TRUBIC:

S dodavatelskou firmou  solárních trubic, je podepsaná smlouva o odběru a likvidaci starých použitých trubic ihned při výměně za trubice nové. Smlouva a doklad o výměně použitých solárních trubic za nové je uložen na recepci.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO OPALOVÁNÍ V SOLÁRIU

 

 1. Pokud máte zdravotní problémy nebo užíváte léky, či jiné látky, poraďte se o možnosti opalování s ošetřujícím lékařem. Váš zdravotní stav nebo vliv některých léků může být znásoben účinkem UV záření.
 2. Zjistěte si fototyp Vaší kůže.
 3. Dodržujte maximální doporučené opalovací časy a intervaly mezi opalováním.
 4. Mezi prvním a druhým opalováním vyčkejte minimálně 48 hodin.
 5. Neopalujte se ve stejný den v soláriu a na slunci (dávky UV záření se sčítají).
 6. Před opalováním si odložte šperky, hodinky a veškerou bižuterii.
 7. Před opalováním je nutné se důkladně odlíčit.
 8. Nepoužívejte žádné opalovací krémy s ochranným faktorem. Kosmetika pro opalování na slunci není určena k opalování v soláriu (a opačně). Doporučuje se pouze speciální solární kosmetika.
 9. Chraňte před ozářením citlivé části pokožky – jizvy, znaménka, tetování, genitálie.
 10. Během opalování je nutné chránit si oči pomocí speciálních ochranných brýlí nebo očních ochranných fólií (Kontaktní čočky nebo sluneční brýle s UV filtrem nejsou náhradou speciálních ochranných brýlí). V případě nedodržení tohoto pravidla si vážným způsobem poškozujete zrak !
 11. Při opalování v soláriu neležte nehybně, neprokrvená místa se neopálí.
 12. Po opalování se několik hodin nesprchujte, aby nedošlo k přerušení procesu pigmentace.
 13. Pokud se po opalování objeví zčervenání, mělo by být další opalování alespoň na týden pozastaveno a lehounce poté začínat znova.
 14. Po intenzivní opalovací kúře se doporučuje přestávka až 4 týdnů. Intenzivní opalovací kúra může probíhat např. tak, že budete chodit do solária obden celkem maximálně 10x a opalovací čas si budete postupně prodlužovat od počátečních 5 minut až do doporučeného maxima pro konkrétní fototyp kůže. Pro udržení opáleného vzhledu stačí 1 návštěva solária za 1 až 2 týdny.
 15. Počet opalování za rok nemá překročit 50 až 100. Někteří dermatologové uvádějí dokonce pouze 20 návštěv v soláriu ročně!
 16. Dalšímu použití solária by se měly vyhnout osoby, u kterých se do 48 hodin po prvním opalování objevily nenadálé účinky jako výrazné svědění nebo zčervenání pokožky apod.

Solárium nesmí používat:

1. osoby mladší 18-ti let,

2. osoby se sklonem k tvorbě pih,

3. osoby s přírodní zrzavou barvou vlasů,

4. osoby se skvrnami a výrazně světlou barvou pokožky,

5. osoby s více mateřskými znaménky na těle o průměru nad 2mm,

6. osoby s atypickými mateřskými znaménky (asymetrickými, nepravidelně ohraničenými apod.

7. osoby trpící úžehem,

8. osoby bez schopnosti opálit se nebo opálit se bez spálení pokožky,

9. osoby, které prodělaly rakovinu kůže nebo mají předpoklady ke vzniku,

10. osoby, které jsou v blízkém příbuzenském vztahu k osobě s historií melanomu,

11.osoby citlivé na světlo.

Platnost od 1. ledna 2019